CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TIỀN TIẾN
17/05/2023 08:11:32

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TIỀN TIẾN

Số: 02 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Tiến, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023

trên địa bàn xã Tiền Tiến


   Thực hiện Kế hoạch 446/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Dương. Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến xây dựng kế hoạch thực hiện về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng, nhân rộng và biểu dương các tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng công tác phối hợp thực hiện, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo sự đồng thuận tham gia của cộng đồng trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hải Dương, HĐND và UBND thành phố Hải Dương.

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

- Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

3. Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã.

4. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2023.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương nói chung và xã Tiền Tiến nói riêng. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức.

2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 được quy định rõ tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, lồng ghép hội nghị, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể của cơ quan; Cổng / Trang thông tin điện tử, pa nô, áp phích...kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, với thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý công việc hàng ngày. Ngoài ra, tuyên truyền thông qua tiếp công dân, trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.

4. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình thực hiện có hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, đồng thời phản ánh những hạn chế, yếu kém trong các hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

5. Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là số điện thoại đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, đăng kí kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc và góp ý về thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là kịp thời phản ánh những biểu hiện, việc làm sai trái, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ.

6. Tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về công tác cải cách hành chính như: Quyết định số 3396/QĐ – UBND ngày 15 tháng 12 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2022 - 2030.

7. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình; tiếp tục tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hải Dương; tuyên truyền Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tuyên truyền Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ẤP văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

8. Tuyên truyền Chương trình số 22- CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

9. Duy trì công tác tuyên truyền về trật tự đô thị trên địa bàn xã;

10. Tuyên truyền Kế hoạch 2338/ KH – UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của thành phố trên các lĩnh vực, cách làm hay, mô hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc…những kết quả khắc phục xử lý các vấn đề, người dân, dư luận bức xúc…

11. Tuyên truyền vai trò của hiện đại hóa nền hành chính góp phần công khai, minh bạch, tăng cường giám sát của người dân với hoạt động của các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung, đồng bộ, thông suốt, liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử xã đến các thôn.

      III. MỘT SỐ HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, UBND xã, xã để nhằm quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua các cuộc họp của cơ quan và phiên họp UBND xã.

2. Công khai thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, quy trình giải quyết, người giải quyết các hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân bằng các hình thức phù hợp

- Cổng thông tin điện tử của xã đăng các tin, bài, văn bản chỉ đạo của các ban ngành về cải cách hành chính; đăng tải quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, công khai tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng các tin, bài về cải cách hành chính Đài phát thanh xã xây dựng các tin, bài về công tác cải cách hành chính với các hình thức sinh động, phong phú phát sóng trên chuyên mục “Cải cách hành chính” của Đài phát thanh xã để thu hút đông đảo tổ chức, công dân theo dõi. Tuyên truyền kết hợp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính; biểu dương các điển hình tốt, phê phán mặt chưa tốt, đồng thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị, sáng kiến của các tổ chức và cá nhân đóng góp với nhà nước về CCHC.

4. Đối với UBND xã thu thập các tin tức, bài viết về cải cách hành chính gửi tới lãnh đạo các bản. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung niêm yết công khai trên bảng niêm yết của cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

6. Mời các tổ chức đoàn thể phối hợp tham gia tuyên truyền CCHC lồng ghép với các nội dung chuyên ngành của khối đoàn thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội Vụ

- Là cơ quan tham mưu giúp UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối phối hợp giữa cơ quan có liên quan trong thực hiện các hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính hệ thống của thông tin tuyên truyền. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã để có biện pháp điều chỉnh nội dung, hình thức tuyên truyền thích hợp.

- Cung cấp thông tin thường xuyên về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của xã cho cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tuyên truyền CCHC.

- Phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin tham mưu, hướng dẫn các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính của xã.

- Tổ chức và tham dự các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng trong đó có lồng ghép, trang bị kỹ năng phần mềm cho cán bộ công chức, viên chức.

- Tham mưu UBND xã biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả.

2. Văn phòng HĐND& UBND xã

- Phối hợp với Công chức Tư pháp và cơ quan, đơn vị kịp thời cập nhật những quy định, thủ tục hành chính mới hoặc được sửa đổi, bổ sung cung cấp cho Thư ký biên tập Cổng thông tin điện tử UBND xã.

- Tổ chức niêm yết công khai quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

- Phối hợp với Công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí về công tác cải cách hành chính của xã và các nội dung có liên quan.

3. Công chức Tư pháp

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kiểm soát những quy định, thủ tục hành chính mới hoặc được sửa đổi, bổ sung cung cấp cho thư ký biên tập Công thông tin điện tử của xã; kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền về cải cách hành chính đến các tổ chức, công dân trên địa bàn xã.

- Tham mưu giúp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn ban, ngành, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của xã.

4. Công chức Văn hóa - Thông tin

- Là cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, UBND xã tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch của UBND xã.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính, thường xuyên đưa những bản tin, bài viết về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã.

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các ban ngành thực hiện kế hoạch của UBND xã.

5. Đài phát thanh xã

- Biên tập viên thường xuyên viết bài và đưa tin về tình hình cải cách hành chính trên địa bàn phường trên hệ thống đài phát thanh.

- Xây dựng các phóng sự về công tác cải cách hành chính và biểu dương cơ quan, đơn vị điển hình trong thực hiện cải cách hành chính.

- Tăng cường thời lượng đưa tin, bài về công tác cải cách hành chính tập trung vào việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Hướng dẫn các đoàn viên, hội viên nắm tình hình dư luận xã hội về mức độ hài lòng của các tầng lớp nhân dân với việc thực hiện cải cách hành chính phường.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng thời với việc tuyên truyền nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

8. Đề nghị Công đoàn xã

- Chủ động kiến nghị, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong đó có giải pháp về thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được về cải cách hành chính trên địa bàn xã với đoàn viên, công nhân viên chức lao động của xã.

- Phổ biến, hướng dẫn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của xã thực hiện các dịch vụ công; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật và tuyên truyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã, đề nghị các ngành đoàn thể, các bộ phận, cán bộ, công chức, các thôn quán triệt và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ Thành phố;

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ngành Đoàn thể;

- Lưu: VP.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Thị Hợp

   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2639
Trước & đúng hạn: 2639
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:24:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0