CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THEO ĐỀ ÁN CHIA TÁCH THÔN
12/01/2023 10:11:52

HỘI NGHỊ

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THEO ĐỀ ÁN CHIA TÁCH THÔN

Hôm qua, sáng ngày 11/01/2023, Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ theo đề án chia tách thôn, được tổ chức tại Hội trường UBND xã Tiền Tiến. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Phương - Thành ủy viên, trưởng phòng Tài chính thành phố. Đại biểu xã có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, TT HĐND, TTMTTQ, trưởng , phó các đoàn thể, chi hội đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ công chức; Ban chi ủy chi bộ, trưởng, phó thôn, Công an viên.

 

Đồng chí Lê Thị Hợp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Tiến lên:

1. Thông báo Quyết định UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập các, khu dân cư mới thuộc xã Tiền Tiến, phường Hải Tân và phường Cẩm Thượng trên địa bàn thành phố Hải Dương năm 2022.

2. Thông báo Quyết định của UBND thành phố về công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2022.

Qua thực tế nhận thấy, thôn Cập Thượng và thôn Cập Nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số đông, chia cắt bởi các tuyến đường giao thông, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn giảm do đó gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý hành chính, cần phải được chia tách để quy mô hợp lý, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của cấp ủy, chính quyền và thôn. Xuất phát từ thực tiễn quy mô các thôn trên địa bàn xã và sự chỉ đạo, Quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh, Thành phố, việc chia tách thôn và thành lập thôn mới của xã là rất cần thiết, đảm bảo quy mô theo quy định, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, hoạt động trên các lĩnh vực KT-XH, An ninh, Quốc phòng ở địa phương...

Mục tiêu: Giữ nguyên thôn Du Tái; tách thôn Cập Thượng hiện nay thành 2 thôn, lấy tên là thôn Cập Thượng 1 (trên cơ sở sáp nhập xóm Lê Lợi và xóm Quang Trung); thôn Cập Thượng 2 sáp nhập xóm Đồng Neo và Đồng Điền. Thôn Cập Nhất thành 3 thôn mới, lấy tên là thôn Cập Nhất 1 sáp nhập xóm Trại và xóm Tràng; thôn Cập Nhất 2 sáp nhập xóm Ngọc Đường và xóm Triền; thôn Cập Nhất 3 sáp nhập xóm Trạm Bơm và khu Tàu Cuốc. Sau khi thực hiện việc tách thôn, tổng số thôn của xã thay đổi từ 3 thôn như hiện nay lên 6 thôn.

 

Đồng chí Bùi Văn Nhã - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã lên thông qua các Quyết định của UBND xã về việc chỉ định trưởng thôn lâm thời; Quyết định về việc bổ nhiệm phó thôn; Quyết định về bổ nhiệm công an viên. Cụ thể:

Quyết định về việc chỉ định trưởng thôn lâm thời thôn Cập thượng, nhiệm kỳ 2023 - 2025 từ ngày 11/01/2023 đến khi bầu trưởng thôn mới. Chỉ định ông Nguyễn Xuân Dỹ - Trưởng thôn lâm thời thôn Cập thượng 1. Chỉ định ông Nguyễn Xuân Trịnh - Trưởng thôn Cập Thượng 2.

Quyết định về việc chỉ định trưởng thôn lâm thời thôn Cập Nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2025 từ ngày 11/01/2023 đến khi bầu trưởng thôn mới Chỉ định bà Hoàng Thị Mỵ - Trưởng thôn lâm thời Cập Nhất 1. Chỉ định ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng thôn lâm thời Cập Nhất 2. Chỉ định ông Vũ Văn Đô - Trưởng thôn cập Nhất 3.

Quyết định về việc bổ nhiệm phó thôn Cập Thượng nhiệm kỳ 2023 - 2025 từ ngày 11/01/2023. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái - Phó trưởng thôn Cập Thượng 1, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó trưởng thôn Cập Thượng 2. Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng văn Hiếu - Phó trưởng thôn Cập Nhất 1, ông Nguyễn Văn Long - Phó trưởng thôn cập Nhất 2; ông Hoàng Văn Lâm - Phó trưởng thôn Cập Nhất 3.

Quyết định về bổ nhiệm công an viên thôn Du Tái, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Đạo - Công an viên thôn Du Tái; Quyết định bổ nhiệm công an viên thôn Cập Thượng; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý - Công an viên thôn Cập Thượng 1; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đảng - Công an viên thôn Cập Thượng 2. Quyết định bổ nhiệm công an viên thôn Cập Nhất: bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hiếu - Công an viên thôn Cập Nhất 1, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ - Công an viên thôn Cập Nhất 2, bổ nhiệm ông Nguyễn văn Xuyên - Công an viên thôn Cập Nhất 3.

 

Đồng chí Đinh Văn Hiện - Phó Bí thư TT Đảng ủy, thay mặt BCH Đảng bộ xã công bố các quyết định của BCH Đảng bộ xã. Quyết định thứ nhất về việc giải thể Chi bộ 2, chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến, từ ngày 11 tháng 01 năm 2023. Lý do giải thể thực hiện Đề án thành lập các thôn mới xã Tiền Tiến. Quyết định thứ 2 thành lập Chi bộ mới: Thành lập Chi bộ Cập Thượng 1 trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến. Tổng số 54 đảng viên. Chỉ định Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ Cập Thượng 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

Thành lập Chi bộ Cập Thượng 2, trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến. Tổng số 30 đảng viên. Chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Cập Thượng 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Trịnh - Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Huynh - Phó Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Chi ủy viên.

Thành lập Chi bộ Cập Nhất 1, trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến. Tổng số 26 đảng viên. Chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Cập Nhất 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

+ Đồng chí Vũ Quốc Nghì - Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Hoàng Thị Hường - Phó Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Lê Trung Hiếu - Chi uỷ viên

Thành lập Chi bộ Cập Nhất 2, trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến. Tổng số 26 đảng viên. Chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Cập Nhất 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chi uỷ viên

Thành lập Chi bộ Cập Nhất 3, trực thuộc Đảng bộ xã Tiền Tiến. Tổng số 22 đảng viên. Chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Cập Nhất 3, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

+ Đồng chí Vũ Văn Đô - Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Hoàng Đức Lâm - Phó Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Hoàng Dương - Chi uỷ viên

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - ĐUV, VP Đảng uỷ- Nội vụ lên đọc Quyết định của MTTQ, các đoàn thể chính trị về việc giải thể, thành lập Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thôn.

+ Quyết định BCTMT thôn:

- Nghị quyết về việc giải thể Ban Công tác Mặt trận thôn

- Nghị quyết v/v thành lập Ban công tác Mặt trận thôn (thôn Cập Thượng 1, 2; thôn cập Nhất 1, 2,3):

1. Ông Nguyễn Văn Hệ - Trưởng BCT MT thôn Cập Thượng 1

2. Ông Nguyễn Văn Huynh - Trưởng BCT MT thôn Cập Thượng 2

3. Ông Lê Văn Bằng - Trưởng BCT MT thôn Cập Nhất 1

4. Ông Hoàng Văn Cường - Trưởng BCT MT thôn Cập Nhất 2

5. Ông Lê Minh Cường - Trưởng BCT MT thôn Cập Nhất 3

+ Quyết định BCH Hội CCB xã:

- QĐ về việc giải thể Chi hội thôn

- QĐ v/v thành lập Chi hội thôn (Cập Thượng 1, 2;cập Nhất 1, 2,3)

1. Ông Phạm Xuân Tuyên - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Cập Thượng 1

2. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Cập Thượng 2

3. Ông Hoàng Văn Soạn - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Cập Nhất 1

4. Ông Đào Minh Cự - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Cập Nhất 2

5. Ông Nguyễn Quang Vinh - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Cập Nhất 3

+ Quyết định BCH Hội Phụ nữ xã:

- QĐ về việc giải thể Chi hội thôn

- QĐ v/v thành lập Chi hội thôn (Cập Thượng 1, 2;cập Nhất 1, 2,3)

1. Bà Nguyễn Thị Len - Chi hội trưởng Hội PN Cập Thượng 1

2. Bà Nguyễn Thị Hải - Chi hội trưởng Hội PN Cập Thượng 2

3. Bà Hoàng Thị Mỵ - Chi hội trưởng Hội PN Cập Nhất 3

4. Bà Nguyễn Thị Kiều - Chi hội trưởng Hội PN Cập Nhất 4

5. Bà Lê Thị Thanh - Chi hội trưởng Hội PN Cập Nhất 5

+ Quyết định BCH Hội nông dân xã :

- QĐ về việc giải thể Chi hội thôn

- QĐ v/v thành lập Chi hội thôn (Cập Thượng 1, 2; cập Nhất 1, 2,3)

1. Ông Nguyễn Văn Hệ - Chi hội trưởng Hội ND thôn Cập Thượng 1

2. Ông Nguyễn Văn Nhân - Chi hội trưởng Hội ND thôn Cập Thượng 2

3. Ông Hoàng Liên Sơn - Chi hội trưởng Hội ND thôn Cập Nhất 1

4. Ông Hoàng Văn Cường - Chi hội trưởng Hội ND thôn Cập Nhất 2

5. Ông Lê Minh Cường - Chi hội trưởng Hội ND thôn Cập Nhất 3

+ Quyết định BCH Đoàn TN xã (QĐ kèm theo)

- QĐ về việc giải thể Chi đoàn thôn

- QĐ v/v thành lập Chi đoàn thôn (Cập Thượng 1, 2; cập Nhất 1, 2,3)

1. Đ/c Phạm Văn Nghĩa – Bí thư chi đoàn thôn Cập Thượng 1

2. Đ/c Nguyễn Văn Hồng - Bí thư chi đoàn thôn Cập Thượng 2

3. Đ/c Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi đoàn thôn Cập Nhất 1

4. Đ/c Nguyễn Đức Dũng - Bí thư chi đoàn thôn Cập Nhất 2

5. Đ/c Nguyễn Ngọc Quý - Bí thư chi đoàn thôn Cập Nhất 3

   Thực hiện chia tách các thôn có diện tích tự nhiên và số hộ gia đình quá lớn, vượt quy định như thôn Cập Thượng và thôn Cập Nhất để thành lập các thôn mới có quy mô hộ gia đình, dân số hợp lý; tǎng hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền và của Ban quản lý thôn sẽ là giải pháp khắc phục những tồn tai, hạn chế, tháo gỡ những nút thắt, tạo đà hướng tới xây dựng Tiền Tiến thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng thành phố Hải Dương thành đô thị tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vǎn hóa Hải Dương.

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:39:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0