THÔNG BÁO
PHÂN CÔNG LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023
03/10/2023 11:04:32

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TIỀN TIẾN

Tiền Tiến ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

PHÂN CÔNG

Lịch tiếp công dân năm 2023

(Ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2023)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018. UBND xã phân công lịch tiếp công dân năm 2023, như sau:

1, Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần của Chủ tịch UBND xã:

- Thời gian: Tiếp vào ngày thứ 5 hàng tuần.

+ Buối sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ.

- Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân.

- Cán bộ, công chức trực cùng:

+ Đ/c Vũ Quốc Nghì - Công chức tư pháp xã.

+ Căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch UBND xã mời một số công chức chuyên môn tiếp cùng.

2. Lịch tiếp thường xuyên trong tuần của lãnh đạo, cán bộ, công chức xã gắn với trực bộ phận một cửa:

- Thời gian: Trực vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần.

+ Buối sáng: Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc lúc 11 giờ.

+ Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ.

- Địa điểm: Tại phòng một cửa UBND xã.

- Lịch tiếp cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày trực, tiếp

công dân trong tuần

1.

Bà Lê Thị Hợp

- Chủ tịch UBND xã

Thứ 2

2.

Ông Bùi Văn Nhã

- Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ 4,6

3.

Ông Vũ Quốc Nghì

- Công chức VP-TK

Thứ 2,4,6

4.

Ông Phạm Văn Tiến

- Công chức TP-HT

Thứ 2,4,6

5.

Ông Đặng Thanh Dũng

- Công chức ĐC - XD

Thứ 2,4,6

6.

Ông Nguyễn Hải Hưng

- Công chức ĐC-NN

Thứ 2,4,6

7.

Bà Trần Thị Thái

- Công chức LĐTBXH

Thứ 2,4,6

8.

Bà Phạm Thị Huê

- Công chức VHTT-TDTT

Thứ 2,4,6

9.

Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Công chức VP ĐU nội vụ

Thứ 2,4,6

(Trường hợp vì lý do khách quan, thay đổi ngày tiếp; Tổ tiếp công dân xã sẽ thông báo sau).

Trên đây là phân công lịch trực, tiếp công dân gắn với lịch trực tại bộ phận một cửa của Chủ tịch UBND; lãnh đạo, cán bộ, công chức xã năm 2023. UBND xã công khai để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                    CHỦ TỊCH

                                                           (đã ký)

                                                                                                          Lê Thị Hợp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2639
Trước & đúng hạn: 2639
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:39:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0