Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Tiền Tiến - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lịch sử, văn hóa - Xã Tiền Tiến

Tiền Tiến là địa phương có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Con người Tiền Tiến thông minh, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường bất khuất trong đấu tranh giữ nước, thủy chung nghĩa tình trong cuộc sống.

Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân xã Tiền Tiến là một chặng đường đầy gian khổ, hy sinh, nhưng hết sức vẻ vang và rất dỗi tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, nhân dân Tiền Tiến đã phát huy truyền thống quê hương, đất nước, đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù xâm lược và đói nghèo.

Mùa thu 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Tiền Tiến đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay dân cày. Khi giặc Pháp trở lại xâm lược, cán bộ và nhân dân Tiền Tiến kiên cường chiến đấu góp phần cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Hòa bình lập lại, từ trong hoang tàn đổ nát do chiến tranh gây ra, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân Tiền Tiến đã vượt lên khó khăn hàn gắn vết thương chiến tranh khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất. Xã Tiền Tiến bước vào cải tạo và xây dựng CNXH, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang để bảo vệ miền Bắc, ủng hộ đồng bào miền Nam chống Mỹ-Diệm.

Từ tháng 4-1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc Đẳng bộ và nhân dân Tiền Tiến sất cánh cùng quân dân cả nước hành quân ra trận với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào",  giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân 1975 lịch sử.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) cán bộ, đảng viên và nhân dân Tiền Tiến cùng nhân dân cả nước ra sức thi đua xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với sự lớn mạnh của tổ chức Đảng, tháng 12 năm 1959 chi bộ xã được chuyển thành Đảng bộ và tiến hành Đại hội lần thứ nhất, đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Đảng ở một địa phương.

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã đè ra đường lối mới toàn diện. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ Tiền Tiến đã lãnh đạo nhân dân đổi mới tư duy kinh tế, năng động sáng tạo, phát triển nền kinh tế thị trường đạt nhiều thành tựu to lớn, biến vùng quê nghèo đói, lạc hậu thành một địa phương có nền kinh tế đa dạng phát triển theo hướng CNH-HĐH.

Những thành tựu đạt được sau 67 năm (1947-2014) từ Chi bộ Đảng xã ra đời trực tiếp lãnh đạo nhân dân trong xã, tuy còn khiêm tốn, song đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương, làng xóm không ngừng thay da đổi thịt; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân Tiền Tiến vươn lên hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh".

Từ thực tiễn đáu tranh và xây dựng dưới sự lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Tiền Tiến đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý bấu cho nhiệm vụ cách mạng giai đoạn tiếp theo. Đó là:

1. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo ở địa phương.

Đảng ta là Đảng cầm quyền, là nhân tổ quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy phải giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là Lãnh đạo tư tưởng kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, thích ứng với từng giai đoạn của đất nước và địa phương.

Công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức là 2 mặt công tác xây dựng Đảng luôn song hành và kết hợp chặt chẽ, có lúc mặt nổi rõ hơn.

Trong chiến tranh chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và thực hiện công cuộc đổi mới, lãnh đạo tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng bộ xã Tiền Tiến luôn được quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta Giương cao hai ngọn cờ: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Năm 1956-1957 thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, từ bước hai trở đi công tác lãnh đạo tổ chức Chi bộ xã không chủ động được, đã có những sai lầm như “Quy sai thành phần giai cấp" và “Xử trí oan" một số cán bộ. Bước vào sửa sai, được trên chỉ đạo chi bộ đã chủ động trong công tác tổ chức tư tưởng, nổi bật là sắp xếp được một Ban chi ủy bao gồm cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ du kích kháng chiến chống Pháp và chi ủy viên trong cải cách ruông đất, có đồng chí bị oan trong cải cách ruộng đất đây là cấp ủy hài hòa, có khả năng đoàn kết đảng viên cũ và mới, còn uy tín với nhân dân, có năng lực làm công tác tư  tưởng ổn định tình hình địa phương và vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo các bước tiếp theo như cải tạo nông nghiệp và chống chiến tranh phá hoại, chi viện đồng bào miền Nam đánh Mỹ..... Công tác tư tưởng tổ chức luôn kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, phong trào cách mạng nước ta nói chung ở Tiền Tiến nói riêng gặp nhiều khó khăn thất bại, nhất là thời kỳ giặc Pháp chiếm đóng, chúng điên cuồng khủng bố trắng. Song, chi bộ Đảng, nay là Đảng bộ vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo, đảng viên vẫn kiên cường bám đất bám dân, gây dựng cơ sở lãnh đạo quần chúng đánh giặc, sản xuất, được nhân dân tin cậy, nuôi dưỡng, bảo vệ, nên đã chiến thắng được kẻ thù.

Trong hòa bình, dù bao khó khăn do chiến tranh tàn phá và kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng dưới sự lãnh đạo của chi  bộ Đảng, nhân dân Tiền Tiến vẫn vượt qua để hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng CNXH và cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới có nhiều biến dộng, nhất là từ khi  Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tan rã; tình hình kinh tế -xã hội trong nước rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, các thế lực phản động điên cuồng tấn công đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội. Nhưng Đảng ta nói chung, Đảng bộ Tiền Tiến nói riêng vẫn trung thành với chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định theo con đường XHCN và giữ vững vai trò của mình bằng đường lối đổi mới đầy sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân.

  Qua thực tiễn cách mạng có thể  khẳng định: để giữ vững vai trò lãnh đạo,  Đảng bộ phải có chủ trương đúng đắn, khoa học, phản ánh lợi ích của tầng lớp nhân dân. Sự lãnh đạo thực hiện thông qua vai trò và năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đây là cái gốc của mọi thành công. Vì vậy Đảng bộ phải luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh; chăm lo rèn luyện đội ngũ Đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực và phẩm chất cách mạng. Chỉ có như vậy, Đảng bộ mới được quần chúng tin yêu, hết lòng ủng hộ, mới giữ vững được vai trò lãnh đạo và đủ năng lực lãnh đạo và đủ năng lực lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước.

 2. Chăm lo xây dựng chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Xây dựng chính quyền mạnh phải gắn liền với công cuộc cải cách nền hành chính, đỏi mới nội dung công tác, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực quản lý theo quy định của Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng. Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ khả năng chỉ đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân vê mọi mặt. Các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội là lực lượng to lớn không thể thiếu trong phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo. Không có các đoàn thể chính trị, Đảng bộ không hoàn thành được nhiệm vụ, vì đây là lực lượng nòng cốt, xung kích cảu Đảng.  

​3Không ngừng chăm lo xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Đoàn kết đã làm lên sức mạnh vo địch để chiến thắng thiên tai, dịch họa và đói kém. Nhờ sự đoàn kết nhất trí của Đảng bộ và nhân dân Tiền Tiến có sức mạnh để đấu tranh chống giặc bình định trong những năm kháng chiến chống Pháp; Đấu tranh với bọn địa chủ phong kiến mang lại ruộng đất, trâu cày cho nông dân. Dồn sức, người sức của cho công cuộ chống Mỹ cứu nước. Đảng viên, cán bộ xuất than hầu hết là nông dân, được giác ngộ, trình độ văn hóa, lý luận có hạn chế, do đó phải có sự đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng. Ngay từ khi mới thành lập chi bộ xác định: Thống nhất ý chí và hành động, nắm chắc đường lối của Đảng để phát động quần chúng nhân dân làm cách mạng.

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, phải nói rằng Đảng bộ Tiền Tiến mạnh hơn bao giờ hết. Nội bộ đoàn kết nhất trí, đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân quyện làm một, biến thành sức mạnh vật chất góp phần chiến thắng kẻ thù.

4. Đảng bộ xã Tiền Tiến luôn chăm lo chính sách hậu phương quân đội, góp phần thức đẩy nuôi dưỡng ý chí chiến đấu của các chiến sỹ ngoài mặt trận.

Sức mạnh chiến đấu của chiến sỹ ngoài mặt trận một phần lớn là nhờ đời sống tinh thần. Trong 20 năm (1955-1975), Tiền Tiến có hàng nghìn lượt người tham gia chiến đấu chống mỹ trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam và lamg nhiemj vụ quốc tế. Số hy sinh trong chiến đấu là 138 liệt sĩ.

Chặng đường đã qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân xã Tiền Tiến đã vượt lên những thử thách, lập những thành tích vẻ vang:

+ Năm 2000, Đảng bộ và nhân dân Tiền Tiến đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Đã phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 28 bà mẹ.

+ Đã tặng 806 huân, huy chương các  loại, 35 bằng khen cho cán bộ, nhân dân trong xã đã có thành tích xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Bước vào thế kỷ XXI với những thắng lợi và kinh nghiệm quý báu, những truyền thống lịch sử hao hùng của quê hương, chắc chắn Đảng bộ xã Tiền Tiến sẽ lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phấn đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thế hệ hôm nay và mai sau của Tiền Tiến, nguyện mãi mãi xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Nguyện bước tiếp cha, anh ra sức xây dựng quê hương Tiền Tiến ngày càng giàu đẹp, viết tiếp những trang sử vàng rực rỡ cảu Đảng bộ và nhân dân trong thời kỳ cách mạng mới.